Komunikaty Rady Rodziców

14 lutego 2019 r.

Oświadczenie RR

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż w dniu 26 stycznia 2019 pan Paweł Podczaski został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Rodziców. Od 26 stycznia 2019 pani Anita Markiewicz pełniła obowiązki Przewodniczącej Rady Rodziców. W dniu 9 lutego 2019 odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Rady Rodziców.

Przedstawiamy nowy skład Prezydium Rady Rodziców 2018/19:

Przewodniczący: pani Anita Markiewicz
Zastępca: pani Monika Kuczaj
Skarbnik: pan Zbigniew Kałużny
Sekretarz: pani Karolina Makowski

W związku z rezygnacją pani Ewy Nierzwickiej w dniu 9 lutego 2019 odbyły się wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. Przedstawiamy nowy skład Komisji Rewizyjnej: pani Ewa Wasąg, pani Katarzyna Ogórek, pani Elżbieta Tchintchiov.
       
Rozliczenie Rady Rodziców 2017/18 znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców.
Nowy E-mail Rady Rodzicow: radarodzicowspkchicago2019@gmail.com

Z poważeniem,
Rada Rodziców 2018/19

9 lutego 2019 r.

Rozliczenie Rady Rodziców 2017-2018

Income Statement: Rada Rodziców, Konto PNC 09/01/2017 - 09/19/2018 (księgowa)

Income Statement: Rada Rodziców, Konto PNC 09/01/2017 - 09/19/2018 (skarbnik)

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z Działalności Rady Rodziców 2017/2018 przy SPK w Chicago z dnia 10-27-2018 r.

26 listopada 2018 r.

Komunikat Przewodniczącego Rady Rodziców

 

Realizując obowiązek pobudzania i organizowania form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań naszej szkoły informuję, że w dniu 1 grudnia (sobota) 2018 r. odbędzie się     w świetlicy szkolnej, (aula szkoły) o godzinie 9:10 zebranie Rady Rodziców na które zapraszam.  Spotkanie jest otwarte dla wszystkich rodziców. Inne osoby mogą uczestniczyć jedynie za zaproszeniem. W głosowaniach uczestniczą jedynie osoby upoważnione. Dziękuję za państwa zaangażowanie i pomoc.
Plan spotkania to:

 

  • Przedstawienie przez byłą Przewodniczącą RR, panią Kingę Jabłońską preliminarza wydatków na rok 2018/19 przygotowany z godnie z Regulaminem Rady Rodziców przez ustępującą Radę oraz sprawozdanie majątkowe ustępującej RR.
  • Przyjęcie nowego terminu przez Komisję Rewizyjną kontroli finansowa działalności poprzedniej RR.
  • Sprawa składek na RR
  • Sprawa zaopiniowania pism pani kierownik skierowanych do RR
  • Sprawa studniówki, wigilii, opłaty za religię i koszulek dla uczniów klas I.

Informuję, że z powodu choroby byłej skarbnik pani Jolanty Dykas, nie odbyła się zaplanowana przez nowo wybraną Komisję Rewizyjną kontrola finansowa działalności poprzedniej Rady Rodziców.

Informuję, że w dniu 21 listopada 2018 r. nowo wybrane Prezydium Rady Rodziców przyjęło konto Rady Rodziców przy SPK w Chicago. Stan konta w dniu przejęcia wynosi $ 608. 94 (sześćset osiem dolarów 94/100)

Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Podczaski

 

19 listopada 2018 r.

Życzenia z okazji Święta Dziękczynienia

W imieniu Rady Rodziców dziekuję uczniom, ich rodzinom i opiekunom, dziekuję nauczycielom i pracownikom oraz wszystkim wspierającym SPK im 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP    w Chicago za pracę i determinację w pielęgnowaniu tego ważnego źródła Polskości. Edukacja to dobro mogące uczynić świat lepszym.      To wysiłek i szansa owocująca radością i satysfakcją studentów oraz   ich rodzin i nauczycieli. To zbiorowe dzieło służące mam i Ojczyźnie.  Wspieranie polskiej szkoły to nasz wspólny narodowy obowiązek.

Niech Święto Dziękczynienia stanie sie dla nas okazją do wdzieczności za dobra i dary, które otrzymalismy i zobowiazaniem do własciwego ich spożytkowania. Życzę radosnego świętowania i smacznych potraw.

Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Podczaski.

12 listopada 2018 r.

                     Komunikat Przewodniczącego Rady Rodziców

Przyjmując obowiązki Przewodniczącego Rady Rodziców zobowiązałem się do transparentności pracy. Wykonując te zobowiązanie informuję, iż na stronie Rady Rodziców (http://chicago.orpeg.pl/) umieszczony został Regulamin Rady Rodziców jaki otrzymałem od poprzedniej przewodniczącej RR.

Zgodnie z § 16 pkt 3: Statutu Szkolnego Punktu Konsultacyjnego - Rada Rodziców jest organem Punktu. Organa działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Punktu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (§ 17 pkt 1: Statutu Punktu)

Zgodnie z zapisem Art 84 pkt 6 UstawyPrawo oświatowe: W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

Regulamin Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulcie Generalnym RP w Chicago w § 5 Zasady gospodarki finansowej i wydatkowej Funduszy Radyw pkt. 8 stwierdza że Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki na :                                                     

- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,                        
 - dofinansowanie organizacji finałów szkolnych olimpiad, konkursów przedmiotowych,                          

- dofinansowanie kosztów udziału młodzieży w zawodach, konkursach i olimpiadach o charakterze międzyszkolnym, sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,                                           -częściowe dofinansowanie wycieczek szkolnych,                                                                                                                                                                                                          - zakup nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów,                                                   

 - zakup książek do biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego do wzbogacania procesu dydaktycznego, zakup prasy i periodyków,                                                          - zakup środków czystości, uzupełnienie szkolnych apteczek,                                                                                                                                
  - zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego, remonty i naprawy sprzętu szkolnego,                         
 - dofinansowanie Balu Studniówkowego dla uczniów klasy maturalnej.

§ 5 pkt 11 Regulaminu Rady Rodziców stanowi, że środki z Funduszu Rady Rodziców wydawane są zgodnie z ramowym budżetem Rady w oparciu o preliminarz wydatków przygotowany przez ustępującą Radę przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 4 pkt 6 Regulaminu Rady Rodziców stanowi, że kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok do wyboru nowej Rady.

Z chwila wyboru nowe Rady stara Komisja Rewizyjna prawnie przestaje istnieć i nie może dokonywać jako organ żadnych czynności kontrolnych. Uprawnienie te przechodzi na nowa Komisję Rewizyjną. Poprosiłem nowo wybraną Komisje Rewizyjną o wykonanie regulaminowego obowiązku.  

§ 5 pkt 14 Regulaminu Rady Rodziców stanowi, że ustępująca Rada ma obowiązek przekazania nowo wybranej Radzie wszystkie dokumenty związane z jej funkcjonowaniem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wyboru nowej Rady.

§ 4 pkt 8 Regulaminu Rady Rodziców stanowi, że uchwały podejmowane przez Radę Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły.

Zwróciłem się z prośbą do byłej Rady Rodziców o przekazanie wszelkich dokumentów związanych działalnością byłej Rady w szczególności dokumentów ujawniających jakie przedmioty majątkowe zakupione ze środków finansowych Rady lub przejęte od poprzedniej Rady były w dyspozycji Rady Rodziców w celu dokonania procedury przekazania tych przedmiotów nowej Radzie.

Proszę o przekazanie tych informacji rodzicom i opiekunom w poszczególnych klasach. Dziękuję

Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Podczaski.

 

 

 

5 listopada 2018r.

Informacja

W dniu 3 listopada 2018 r. nowym skarbnikiem Rady Rodziców został wybrany pan Zbigniew Kałużny. Gratuluję wyboru i życzę dobrej i owocnej pracy.

Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Podczaski

 

1 listopada 2018 r.

Komunikat Przewodniczącego Rady Rodziców

Realizując obowiązek pobudzania i organizowania form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań naszej szkoły informuję, że w dniu 3 listopada (sobota) 2018 r. odbędzie się     w świetlicy szkolnej, (aula szkoły) o godzinie 9 :30 zebranie Rady Rodziców na które zapraszam.  Spotkanie jest otwarte dla wszystkich rodziców. Inne osoby mogą uczestniczyć jedynie za zaproszeniem. W głosowaniach uczestnicz jedynie osoby upoważnione. Dziękuję za państwa zaangażowanie i pomoc.


Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Podczaski

 

30 paździenika 2018 r.

Komunikat Przewodniczącego Rady Rodziców

Informuję, że w klasie II LO nastąpiła zmiana przewodniczącej Trójki Klasowej. Nową Przewodniczącą została Pani Ewa Paluch, a jej zastępczynią Pani Christina Ciecierski. Obu Paniom w imieniu wszystkich rodziców życzę dobrej i owocnej współpracy.

Nadal Rada Rodziców nie ma skarbnika.

Prosze o kontakt  ze mną  rodziców, którzy mają doswiadczenie w ksiegowości.

Dziękuję wszystkim rodzicom pełniącym sobotnie dyżury w naszej szkole.

Przypominam  adres e-mailowy: radarodzicowchicago@yahoo.com

Chicago, 10/30/ 2018 r

 

22 paździenika 2018 r.

Prośba Rady Rodziców

Jako rodzice pragniemy wspomagać Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Do tego wraz z osobistym zaangażowaniem niezbędne są środki finansowe. Poprzednia Rada Rodziców ustaliła wysokość indywidualnej składki na $ 50 (pięćdziesiąt dolarów) za każde pierwsze dziecko; dodatkowo drugie dziecko: $40.00; dodatkowo trzecie dziecko: $30.00. Za czwarte dziecko i kolejne uczące się w naszej szkole dodatkowych opłat nie ma. Nowa Rada prosi rodziców i opiekunów o jak najszybsze wypełnienie przyjętych zobowiązań. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na planowane wydatki związane ze statutową działalnością Rady Rodziców. Chcemy wspomagać pracę uczniów i nauczycieli oraz integrować społeczność szkolną. W naszej pracy chcemy być transparentni i otwarci. Komisja Rewizyjna ma dwa tygodnie na sprawdzenie prawidłowości rachunków związanych z działalnością dotychczasowej Rady Rodziców. Po tym terminie będziemy wiedzieć, jakimi środkami finansowymi dysponujemy i jak je dopasować do planów i potrzeb dla dobra dzieci i młodzieży. Prosimy o pomoc po przez przekazywanie czeków personalnych klasowym Radom Rodziców. (Ich skład podany jest w oddzielnym komunikacie.) Na czekach w rubryce: Pay to the - wpisujemy: Rada Rodziców przy SPK- Chicago. Na czeku w rubryce: for prosimy o umieszczenie imion i nazwisk uczniów/uczennic. Jeżeli ktoś pragnie przekazać większe wsparcie jest to mile widziane. Za wszystkie wpłaty dziękujemy. Sukcesywnie będziemy informować rodziców w jaki sposób państwa pieniądze zostały zagospodarowane oraz jak wygląda sytuacja finansowa. Rady rodziców w każdej klasie mogą przyjąć dodatkowe zobowiązania finansowe niezbędne dla potrzeb poszczególnych klas szkolnych.

Dziękuje również wszystkim rodzicom, którzy zaoferowali się pomóc po przez pełnienie osobistych dyżurów w czasie zajęć szkolnych. Zwiększając bezpieczeństwo uczniów pomagamy nauczycielom.

Z wyrazami szacunku i optymizmu

Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Podczaski

KONTAKT: radarodzicowchicago@yahoo.com

 

20 paździenika 2018 r.

 

Komunikat Rady Rodziców

W dniu 20 października 2018 r. wybrane zostało nowe Prezydium Rady Rodziców Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago w składzie:


Przewodniczący: Paweł Podczaski
Z-ca Przewodniczącego: Anita Markiewicz
Sekretarz: Karolina Makowski
Skarbnik: Zbigniew Kałużny

Komisja Rewizyjna:
Ewa Wasąg
Katarzyna Ogórek
Ewa Nierzwicka

Skład Rad Oddziałowych  w poszczególnych klasach:

I klasa SP
Przewodniczący: Paweł Podczaski
Z-ca przewodniczącego: Dorota Krzyszczuk
Skarbnik: Katarzyna Wisz

II klasa SP
Przewodnicząca: Magdalena Hebda
Z-ca przewodniczącej: Anna Phillips
Skarbnik - Katarzyna Torres

III klasa SP
Przewodnicząca: Anna Mieszaniec
Z-ca przewodniczącej: Joanna Pawłowska
Skarbnik: Monika Bartoń

IV klasa SP
Przewodnicząca: Katarzyna Ogórek
Z-ca przewodniczącej: Anna Karwowska-Lopez
Skarbnik: Tomasz Gębka

V klasa SP
Przewodnicząca: Jolanta Dykas
Z-ca przewodniczącej: Alicja Górska
Skarbnik: Jan Chartynowicz

VI klasa SP
Przewodnicząca: Kinga Jabłońska
Z-ca przewodniczącej: Ewa Pieńczykowska
Skarbnik: Zuzanna Jabłoński

VII klasa SP
Przewodnicząca: Ewa Wasąg
Z-ca przewodniczącej: Zuzanna Jabłoński
Skarbnik: Tomasz Gębka

VIII klasa SP
Przewodniczący: Zbigniew Kałużny
Z-ca przewodniczącego: Sławomir Bagiński
Skarbnik: Agnieszka Romanowska

Klasa III G
Przewodnicząca: Karolina Makowski
Z-ca przewodniczącej: Beata Fediuk
Skarbnik: Anna Łapa

Klasa I LO
Przewodnicząca: Ewa Nierzwicka
Z-ca przewodniczącej: Jan Pawluczuk
Skarbnik: Magdalena Wysocki

Klasa II LO
Przewodnicząca: Ewa Paluch
Z-ca przewodniczącej: Christina Ciecierski
Skarbnik:

Klasa III LO
Przewodnicząca: Anita Markiewicz
Z-ca przewodniczącej: Monika Barton
Skarbnik: Joanna Pawlik

W imieniu nowej Rady Rodziców pragnę podziękować dotychczasowej przewodniczącej Rady Rodziców pani Kindze Jabłońskiej i pozostałym osobom z Rady oraz wszystkim rodzicom i opiekunom wspierającym SPK w Chicago. Jako rodzice pragniemy dobra dzieci i młodzieży uczących się w naszej polskiej szkole. Dziękuję kierownik SPK - pani Renacie Janeczek oraz nauczycielom i wszystkim osobom zaangażowanym w funkcjonowanie placówki. Rada Rodziców pragnie skutecznie wspomagać państwa pracę. Wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem jesteśmy w stanie pomóc w spełnieniu marzeń i oczekiwań jakie związane są z działalnością szkoły. Wszystkim życzę sukcesów, satysfakcji i radości - zwłaszcza uczniom. To od nas wszystkich zależy jakie warunki nauki i pracy stworzymy w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Chicago.

Z wyrazami szacunku i optymizmu
Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Podczaski
KONTAKT: radarodzicowchicago@yahoo.com