Szkolny Konkurs Literacki

KONKURS LITERACKI

Książki uczą, książki bawią, książki prowadzą nas przez życie. Dzięki bohaterom przeczytanych książek uczymy się poznawać świat, rozumieć zachowania innych i samego siebie. Książki kształtują naszą tożsamość – współtworzą „ja” każdego z nas.

Zapraszamy dzieci i młodzież naszej szkoły do udziału w konkursie literackim poświęconym ważnym książkom naszego życia. Zarówno tym, które poznaliśmy dzięki naszym najbliższym, jak i tym, które poznaliśmy w szkole. Istotą konkursu jest przedstawienie wartości danej, ważnej dla ucznia, lektury oraz jej wpływu na jego osobowość.

 

=> Uczniom klas 4-8 szkoły podstawowej proponujemy napisanie pracy literackiej w wybranej formie lub stworzenie prezentacji multimedialnej (filmu) na temat:

„Ta książka wywarła na mnie ogromne wrażenie”

 

=> Uczniom klas licealnych proponujemy napisanie pracy literackiej lub stworzenie prezentacji multimedialnej (filmu) na temat:  „Ten bohater literacki stanowi dla mnie inspirację”

 1. Cele konkursu
 • Promowanie czytelnictwa.
 • Wzbogacanie wiedzy o utworach i autorach.
 • Umożliwianie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań i predyspozycji.
 • Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.
 • Dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi.
 • Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).
 • Promowanie osiągnięć uczniów.

 1. Termin i zasady zgłaszania się uczestników do udziału w konkursie

    Prace należy przesłać na adres e-mailowy nauczyciela języka polskiego

    do dnia 2 maja 2020 r.

 1. Formy konkursowe
 • opowiadanie,
 • kartka z pamiętnika,
 • sprawozdanie,
 • list,
 • rozprawka,
 • esej.

 1. Wymagania konkursowe
 • Prace literackie nie powinny przekraczać 2 kartek formatu A-4.
 • Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12; interlinia 1.5).
 • Utwory powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należą.
 • Oceniane będą:
 • wybrana przez ucznia forma literacka,
 • realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna,
 •  kompozycja,
 • poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo-stylistyczna,
 • bogactwo słownictwa, środków stylistycznych,
 • estetyka pracy.
 • Prezentacje multimedialne powinny zawierać od 10 do 15 slajdów, natomiast filmy nie powinny być dłuższe niż 10 minut.

 1. Przebieg konkursu

    Konkurs jest jednoetapowy. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.

 1. Ogłoszenie wyników

   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 maja. Nazwiska laureatów pojawią się na stronie internetowej naszej szkoły, tam także zaprezentowane zostaną ich prace.

 

Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w konkursie, a uczestnikom życzymy powodzenia!

 

Komitet konkursowy

Kierownik szkoły i nauczyciele języka polskiego