Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Internetowa SP przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Szkoła Polska im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej chicago.orpeg.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-11
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kierownik SP przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago.
 • E-mail: chicago@orpeg.pl
 • Telefon: +1 773 633 4498

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • Adres: ul. Kielecka 43
  02-530 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@orpeg.pl
 • Telefon: +48 22 622 37 92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku jest od parkingu przy kościele Św. Borgiasza.

Nie ma podjazdów dla wózków.

Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc.

Wchodząc do budynku niepełnosprawny ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu za pomocą domofonu zlokalizowanego przy drzwiach.

Wyżej wymieniony pracownik uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.