Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

O szkole

Misja Szkoły

Kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju

poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim, ułatwiając im ewentualny powrót do polskiego systemu edukacji.

O Szkole

Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago jest polską publiczną placówką oświatową. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania oparty na podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich.

Organem prowadzącym Szkołę jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, zaś nadzór pedagogiczny, finansowy i administracyjny sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzi Szkoła.

 

Szkoła prowadzi naukę w:

– oddziale dziecięcym do którego przyjmowane są dzieci 5-letnie i 6-letnie;

– klasach I – VIII szkoły podstawowej;

– klasach I – IV liceum ogólnokształcącego.

 

Nauka w Szkole Polskiej obejmuje następujące przedmioty:

– nauczanie wczesnoszkolne;

– język polski;

– wiedza o Polsce zawierająca elementy historii Polski, wiedzy o społeczeństwie i geografii.

 

Kształcenie w oddziale dziecięcym

ma charakter uzupełniający względem edukacji przedszkolnej realizowanej zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania dziecka. Głównym celem kształcenia w oddziałach dziecięcych jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz wzmacnianie poczucia polskiej tożsamości narodowej przez poznawanie Polski, w tym polskiej tradycji i kultury. Wskazane cele są osiągane przez naukę oraz udział w uroczystościach patriotycznych, w których uczestniczą dzieci. Elementem wychowawczym realizowanym w oddziałach dziecięcych jest zachęcanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa, w tym w życiu Polonii i Polaków w miejscu zamieszkania.

 

  • W Szkole prowadzone są również zajęcia religii jako przedmiot nadobowiązkowy opłacany przez rodziców.
  • Zajęcia edukacyjne odbywają się w soboty w godzinach od 9:00 do 13.30 lub 14:20.
  • Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub na stałe zamieszkujący.
  • Dzieci realizują obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkół w systemie amerykańskim.
  • Uczniowie, którzy uczęszczający do Szkoły Polskiej otrzymują świadectwa promocji do następnej klasy i nie ma obowiązku zapisywania dziecka na kolejny rok szkolny.
  • Uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej i klasy 4 Liceum Ogólnokształcącego kończąc naukę  otrzymują świadectwo ukończenia szkoły.
  • Świadectwa wydaje się według zasad i wzorów MEN obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej co uregulowane jest na poziomie aktualnych aktów prawnych.
  • Co roku ogłaszana jest rekrutacja do oddziału dziecięcego, klasy 1 Szkoły Podstawowej i klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego na stronie internetowej szkoły. Ogłaszany  jest Regulamin Rekrutacji wraz z harmonogramem na dany rok szkolny. Tylko rodzic może zapisać swoje dziecko na dany etap edukacyjny do Szkoły Polskiej uzupełniając dokumenty rekrutacyjne. W procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna – wszystkie fory uzupełnione w całości.
  • Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która stale podnosi swoje kwalifikacje i stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele systematycznie uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego organizowanych zarówno w Chicago oraz w Polsce.