Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

O szkole

Misja Szkoły

Kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim, ułatwiając im ewentualny powrót do polskiego systemu edukacji.

O Szkole

Szkoła Polska im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago jest polską publiczną placówką oświatową. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania oparty na podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich.

Organem prowadzącym Szkołę jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, zaś nadzór pedagogiczny, finansowy i administracyjny sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzi Szkoła.

Szkoła prowadzi naukę w klasach I – VIII szkoły podstawowej, w klasach I – IV liceum ogólnokształcącego oraz w klasach I – III liceum ogólnokształcącego w okresie przejściowym. Nauka w Szkole Polskiej obejmuje następujące przedmioty: nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedza o Polsce (elementy historii Polski, wiedzy o społeczeństwie i geografii). W Szkole prowadzone są również zajęcia religii jako przedmiot nadobowiązkowy opłacany przez rodziców.

Zajęcia edukacyjne odbywają się w soboty w godzinach od 9:00 do 14:20. Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Dzieci realizują obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkół amerykańskich oraz do Szkoły Polskiej. Szkoła może także przyjmować dzieci obywateli polskich zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiego, jeżeli posiada wolne miejsca.

Uczniowie uczęszczający do Szkoły Polskiej, kończący naukę w danym roku szkolnym, otrzymują świadectwo szkolne w zakresie nauczania uzupełniającego, według zasad i wzorów MEN obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Nauczyciele systematycznie uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego organizowanych w Chicago oraz w Polsce.