Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Rekrutacja

REKRUTACJA

UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ IM. 7. ESKADRY KOŚCIUSZKOWSKIEJ

                                                          PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP W CHICAGO

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

——————————————————————————————————————-

Kierownik Szkoły Polskiej w Chicago ogłasza nabór uczniów

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz

do klasy I Liceum Ogólnokształcącego.

 

 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami lokalowymi i kadrowymi.
 2. Uwzględniając przepisy znowelizowanej Ustawy o Systemie Oświaty, do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 7-letnie, a następnie dzieci 6-letnie.
 3. Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnie z ramami programowymi. Każde dziecko musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.
 4. Szkoła prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną. Zgłoszenia należy kierować poprzez wysyłanie zeskanowanych dokumentów (wszystkie w jednym pliku) na adres mailowy: rekrutacja.spl2022@gmail.com
 5. Dokumenty zgłoszeniowe należy pobrać ze strony szkoły z zakładki „Rekrutacja”, wydrukować, czytelnie wypełnić literami drukowanymi, zeskanować w formacie PDF i wszystkie w jednym pliku wysłać na podany wyżej adres. W tytule wiadomości należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której rekrutuje, np.: „Rekrutacja do klasy I SP – Jan Kowalski”.
 6. Zapisów dokonują tylko rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w terminie: od 1 kwietnia 2022 r. do 21 maja 2022 r. (do godziny 12.00 am)
 7. Lista wymaganych dokumentów zgłoszeniowych:
  • Kwestionariusz zgłoszeniowy o przyjęcie dziecka do Szkoły Polskiej (Załącznik nr 1)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2)
  • Oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załączniki nr 3a i 3b)
  • Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w amerykańskim systemie edukacyjnym (Załącznik nr 4)
  • Powiadomienie w nagłych wypadkach (Załącznik nr 5)
 1. Oryginały powyższych dokumentów należy okazać we wrześniu, po wcześniejszym otrzymaniu decyzji od Kierownika Szkoły drogą e-mailową, po zakończonej rekrutacji.
  Ponadto rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów:

  • metryki urodzenia dziecka,
  • paszportu dziecka (polskiego lub kraju, którego dziecko jest obywatelem),
  • paszportów lub dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych.
 1. W procesie rekrutacji przyjmowana będzie wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Kierownik Szkoły. Liczba miejsc jest ograniczona.
 3. Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych po zakończonym procesie rekrutacji.
 4. Kierownik może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału, jeśli w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych.
 5. Szkoła zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu poziomującego ucznia. Dotyczy to tylko zgłoszeń nowych uczniów.
 6. Aktualni uczniowie Szkoły Podstawowej (z wyjątkiem uczniów VIII klasy SP) oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego (z wyjątkiem uczniów klasy III LOB ) przechodzą do klasy programowo wyższej na podstawie promowania i nie trzeba ich ponownie zapisywać.

 

 

 

                                                                       mgr Anna Awakowicz

Kierownik Szkoły Polskiej

w Chicago