Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Rekrutacja

HARMONOGRAM  REKRUTACJI

 

UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ

IM. 7. ESKADRY KOŚCIUSZKOWSKIEJ

PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP W CHICAGO

                                                                         

 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Dyrektor Szkoły Polskiej w Chicago ogłasza nabór uczniów do oddziału dziecięcego,  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2023/2024.

 

 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami lokalowymi i kadrowymi.
 2. Do oddziału dziecięcego będą przyjmowane dzieci 5 – letnie i dzieci 6 –  letnie. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej będą przyjmowane dzieci 7-letnie.
  Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnie z ramami programowymi. Z pominięciem oddziału dziecięcego, każde dziecko musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.
 1. Zgłoszenia należy kierować poprzez wysłanie zeskanowanych dokumentów – wszystkie w jednym pliku – na adres mailowy: chicago@orpeg.pl. Dokumenty zgłoszeniowe należy pobrać ze strony szkoły z zakładki „Rekrutacja”, wydrukować, czytelnie wypełnić literami drukowanymi, zeskanować w formacie PDF i wszystkie w jednym pliku wysłać na podany wyżej adres. W tytule wiadomości należy podać imię i nazwisko dziecka oraz oddział, do którego rekrutuje, np.: „Rekrutacja do klasy I SP – Jan Kowalski”.
 2. Dostępne są również dokumenty zgłoszeniowe do zapisu w wersji papierowej do pobrania bezpośrednio w szkole w godzinach jej pracy. Dokumenty zgłoszeniowe pobrane bezpośrednio w szkole w wersji papierowej należy czytelnie wypełnić literami drukowanymi i dostarczyć bezpośrednio  dyrektorowi szkoły lub zeskanować w formacie PDF i wszystkie w jednym pliku wysłać na podany wyżej adres. W tytule wiadomości należy podać imię  i nazwisko dziecka oraz oddział, do którego rekrutuje, np.: „Rekrutacja do klasy I SP – Jan Kowalski”.
 3. Zapisów dokonują tylko rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w terminie: od 19 kwietnia 2023r. do 15 czerwca 2023r.
 4. Lista wymaganych dokumentów zgłoszeniowych:
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy o przyjęcie dziecka do Szkoły Polskiej (Załącznik nr 1)
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2)
 • Oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załączniki nr 3a i 3b)
 • Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego  w amerykańskim systemie edukacyjnym (Załącznik nr 4)
 • Powiadomienie w nagłych wypadkach (Załącznik nr 5)
 1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych  w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów:
 • metryki urodzenia dziecka,
 • paszportu dziecka (polskiego lub kraju, którego dziecko jest obywatelem),
 • paszportów lub dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych.
 1. W procesie rekrutacji przyjmowana będzie wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna.
 2. Dyrektor powołuje komisje rekrutacyjną. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 3. Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych do dnia 30 czerwca 2023 r. w korespondencji indywidualnej. W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w szkole.
 4. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w regulaminie rekrutacji. Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału, jeśli w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych.
 5. Aktualni uczniowie Szkoły Polskiej (z wyjątkiem uczniów klasy VIII  SP) przechodzą do klasy programowo wyższej na podstawie promowania i nie trzeba ich ponownie zapisywać.

 

                                                                                                                                                                                                                                                             mgr Anna Awakowicz

Dyrektor Szkoły Polskiej w Chicago