Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Rekrutacja

HARMONOGRAM  REKRUTACJI 

UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ  IM. 7. ESKADRY KOŚCIUSZKOWSKIEJ

    PRZY KONSULACIE GENERALNYM RP W CHICAGO

 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

Dyrektor Szkoły Polskiej w Chicago ogłasza nabór uczniów do Oddziału Dziecięcego (dzieci 5 letnie / rocznik 2019 oraz dzieci 6 letnie / rocznik 2018),  do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej (dzieci 7 letnie / rocznik 2017) oraz do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2024/2025.

W procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.

Wszystkie pięć załączników o których jest mowa w dalszej części harmonogramu, a które stanowią dokumentację rekrutacyjną,  muszą być uzupełnione w zakresie wszystkich pól. Jeśli z uzasadnionych powodów rodzic nie może uzupełnić wymaganego pola uprzejmie proszony jest, aby odniósł się określeniem np. „ brak” „nie dotyczy” czy innym.

 

Ważne informacje z Regulaminu Rekrutacji 2024/2025

 

 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami lokalowymi i kadrowymi.
 2. Do oddziału dziecięcego będą przyjmowane dzieci 5 – letnie i dzieci 6 – letnie. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej będą przyjmowane dzieci 7- letnie.
 3. Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym mu naukę i realizację programu zgodnie z ramami programowymi.  Z pominięciem oddziału dziecięcego, każde dziecko musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.
 4. Zgłoszenia należy kierować poprzez wysłanie zeskanowanych dokumentów czyli wymaganych pięciu załączników o których mowa w przedmiotowej sprawie – wszystkie w jednym pliku na adres mailowy: rekrutacja.chicago@orpeg.pl  Dokumenty zgłoszeniowe należy pobrać ze strony szkoły z zakładki „Rekrutacja”, wydrukować, czytelnie wypełnić literami drukowanymi    zeskanować w formacie PDF i wszystkie w jednym pliku  wysłać na podany wyżej adres mailowy. W tytule wiadomości należy podać imię i nazwisko dziecka oraz oddział, do którego rekrutuje, np.: „Rekrutacja do klasy I SP – Jan Kowalski”.
 5. Dostępne są również dokumenty zgłoszeniowe do zapisu w wersji papierowej do pobrania bezpośrednio w szkole w godzinach jej pracy tj. soboty w których pracuje szkoła w godzinach 8.00 do 14.30. Dokumenty zgłoszeniowe pobrane bezpośrednio w szkole w wersji papierowej należy czytelnie wypełnić literami drukowanymi i dostarczyć bezpośrednio Dyrektorowi szkoły lub zeskanować w formacie PDF i wszystkie w jednym pliku  wysłać na podany wyżej adres tj. rekrutacja.chicago@orpeg.pl  w tytule wiadomości należy podać imię  i nazwisko dziecka oraz oddział, do którego rekrutuje, np.: „Rekrutacja do klasy I SP – Jan Kowalski”.
 6. Zapisów dokonują tylko rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w terminie: od 06 kwietnia 2024 r. do 24 maja 2024 r.
 7. Lista wymaganych dokumentów zgłoszeniowych:
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy o przyjęcie dziecka do Szkoły Polskiej (Załącznik nr 1)
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 2)
 • Oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załączniki nr 3a i 3b)
 • Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w amerykańskim systemie edukacyjnym (Załącznik nr 4)
 • Powiadomienie w nagłych wypadkach (Załącznik nr 5)
 1. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w Szkole Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej w Chicago.
 2. Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych do dnia 30 czerwca 2024 r. w korespondencji indywidualnej na wskazane adresy mailowe w dokumentacji rekrutacyjnej. W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie drogą elektroniczną na adres rekrutacja.chicago@orpeg.pl iż dziecko będzie uczyło się w Szkole Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago w roku 2024/2025 .
 3. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w regulaminie rekrutacji. Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału, jeśli w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych.
 4. Aktualni uczniowie Szkoły Polskiej (z wyjątkiem uczniów klasy VIII SP, którzy w roku szkolnym 2023/2024 otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej) przechodzą do klasy programowo wyższej na podstawie promowania i nie trzeba ich ponownie zapisywać.

 

W podsumowaniu ważne daty dotyczące rekrutacji 2024/2025

 

16 marca 2024 r.  – wydanie przez Dyrektora Szkoły zarządzenia określającego harmonogram  i zasady rekrutacji oraz powołanie komisji rekrutacyjnej składającej się z nauczyciel zatrudnionych w Szkole Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej w Chicago.

06  kwietnia 2024 r. – umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły Polskiej im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej w Chicago i podanie do wiadomości zasad oraz harmonogramu rekrutacji.

Do 24 maja 2024 r.  – składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego oraz oddziału dziecięcego jak w punkcie 4. oraz 5.

Do 30 czerwca 2024 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji w korespondencji indywidualnej na wskazane adresy mailowe w składanej dokumentacji rekrutacyjnej.

Od 15 sierpnia do 30 sierpnia 2024 r. rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

  
   Z wyrazami szacunku,
mgr Anna Awakowicz
   Dyrektor Szkoły Polskiej w Chicago
   

Do pobrania