Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago Szkoła Polska im. 7. Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

Oddział Dziecięcy

Nauczyciel w oddziale dziecięcym – Małgorzata Terlikowska

Pomoc nauczyciela – Ewa Czyż

 

Kształcenie w oddziale dziecięcym ma charakter uzupełniający względem edukacji przedszkolnej realizowanej zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu zamieszkania dziecka.

Głównym celem kształcenia w oddziałach dziecięcych jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz wzmacnianie poczucia polskiej tożsamości narodowej przez poznawanie Polski, w tym polskiej tradycji i kultury.

Wskazane cele są osiągane przez naukę oraz udział w uroczystościach patriotycznych, w których uczestniczą dzieci.

Elementem wychowawczym realizowanym w oddziałach dziecięcych jest zachęcanie do uczestnictwa w życiu społeczeństwa, w tym w życiu Polonii i Polaków w miejscu zamieszkania.